Naše lobby

Hájíme zájmy dopravců....od roku 2007 máme za sebou řadu úspěchů při jednání se státní správou.

V roce 2018 řešíme:

Problematická situace s výdejem povolení pro nadměrné přepravy v ČR

Směrnice o vysílání pracovníků, resp. její výjimečné znění pro obor silniční dopravy

Silniční balíček

Smlouva na elektronický CMR list

Jednání s ŘSD - zlepšení zimní údržby

2018 - co se zatím podařilo

  • Výraznou měrou jsme přispěli k přijetí rozhodnutí výboru Evropského parlamentu, který odmítl plošnou aplikaci směrnice o vysílání pracovníků na silniční dopravu. Mezinárodní přepravy byly z účinnosti směrnice vyjmuty.
  • Zákaz přeprav některých druhů zboží v Rakousku (Tyrolsko, dálnice A12) byl zrušen pro vozidla EURO VI. Tato kategorie vozidel tak může i nadále přepravovat zboží, které je na seznamu "problematických" komodit (včetně nejvíce postižených vozidel - přepravníků aut). Zákaz byl zrušen mimo jiné i na základě intervence ČESMAD BOHEMIA - byla zaslána stížnost na Evropskou komisi.

 

Co se nám podařilo v letech 2007 - 2017

 

2017

Podařilo se nám upozornit na situaci kolem minimální mzdy v některých zemích. Sledujeme vývoj v legislativě, týkající se Silničního balíčku (aktuální pozice Sdružení).

Nejsou nám lhostejné pokuty, které dostávají čeští dopravci ze zahraničí. V této souvislosti jsme připravili anketu pro naše členy, kerá situaci monitoruje.

Sledujeme a upozorňujeme na legislativní úpravy v některých zemích, které upravují podmínky odpočinku řidičů (zákaz trávení běžného týdenního odpočinku v kabině řidiče).

Truck Cartel: Pomáháme dopravním firmám uplatnit svůj nárok na navrácení části pořizovací ceny nákladních vozidel s hmotností nad 6 t, která byla zakoupena nebo pronajata v letech 1997 až 2011.

Připomínkujeme novely zákonů. Např. 304/ 2017 Sb. zákona 111/ 1994 Sb. o silniční dopravě, která nabyla účinnost 4. 10. 2017. (Více v TM 10/ 2017)

 

2016

Senát schválil novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích a 28. ledna ji podepsal i prezident Zeman. Účinnost bude přibližně od konce února či začátkem března podle termínu zveřejnění ve Sbírce. Z návrhů ČESMADu se tak podařilo prosadit odpovědnost odesílatele za připravený náklad. Nově bude odesílatel povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu

 

2015

Zrušení tří bodů pro řidiče v případě překročení povolených hmotností
Zrušení poplatku 6000,- Kč za vážení
Snížení sazby pokuty o 2000,- Kč za překročení povolené hmotnosti do 500 kg
Celní správa začala systematicky kontrolovat přepravní povolení u netuzemských dopravců
Ve spolupráci se Svazem dopravy vyřešeno čekání mezi spoji u linek do 50 km formou dodatku ke kolektivní smlouvě
Společně v rámci IRU zrušen denní poplatek 1000€ za vjezd autobusu do Říma
Prosadili jsme možnost státem placené rekvalifikace a získání C a PPZŘ nejen uchazečům o práci, ale i zájemci o práci řidiče

 

2014

MD ČR na naši žádost potvrdilo možnost, že řidiči, kteří dočasně mají zadržený řidičský průkaz, mohou absolvovat pravidelné školení profesní způsobilosti. Nejsou tak trestáni dvakrát, nemusí na náhradní školení 35 hodin z důvodů nesplnění roční lhůty školení.

MD ČR vydalo pokyn, podle kterého v případě obnovených pneumatik není rozhodující výrobce kostry, ale za shodné se považují pneumatiky se stejným protektorem.

ČESMAD nechal vypracovat a vydal Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD BOHEMIA, které slouží jako pomůcka dopravcům a nástroj k uzavírání přepravních smluv, resp. k zabránění uzavírání pro dopravce nevýhodných smluv. VPP ČB jsou k dispozici i v anglickém a německém znění.

Schvalování směrnice o hmotnostech a rozměrech vozidel ve výboru Evropského parlamentu TRAN. Úspěchem je, že TRAN nedoporučuje zakázat EMS a že souhlasí se zvýšením hmotností dvounápravových autobusů na 19,5 tuny.

 

2013

Zachování slev v přepravě osob.

Zrušení hrozby zákazu řízení řidičů při přestupcích proti dobám řízení a odpočinku a možnost platby blokově na silnici.

Odstranění nesystémového a v praxi nevyužívaného oprávnění Inspekce práce k provádění kontrol podle zákona o silniční dopravě.

Zavedení kontrol povolení netuzemských dopravců celní správou při celním odbavování.

Jednáním s MD ČR se podařilo udržet mýtné sazby i na rok 2014.

Zajištění dostatku ruských třetizemních povolení.

S účinností od 1.7. 2013 úprava obchodního zákoníku, kterou se zavádí maximální lhůty splatnosti a sankční úrok.

Prodloužení možnosti používání povolení CEMT pro vozidla EURO III i v roce 2014.

Uznávání schválených nádrží i jiných, než namontoval výrobce za účelem osvobození v SRN od spotřební daně.

Zprovoznění internetové stránky, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na nekorektní kontroly kdekoliv v Evropě.

 

2012

Ponechávání již neplatné karty řidiče při výdeji nové karty.

Vedení evidence pravidelných školení řidičů na obcích.

Možnost vedení zjednodušeného záznamu o dobách řízení a odpočinku u linek do 50 km.

Zrušení povinnosti auditu účetní uzávěrky při prokazování finanční způsobilosti.

Portál IWP pro on-line řešení některých nedoplatků mýtného.

Zrušená povinnost vedení záznamu o provozu vozidla (autobusu).

Možnost výběru kaucí od zahraničních řidičů v mýtném systému.

Navýšení povolení do Uzbekistánu o 100%.

 

2011

Zavedení spoluodpovědnosti odesílatele za hmotnost nákladu a možnost vyvinění se řidiče.

Odstranění trestných bodů za méně závažné přestupky proti dobám řízení a odpočinku. Zjednodušení přihlašování se řidičů na pravidelná profesní školení.

Jednotná sazba mýta pro autobusy bez ohledu na počet náprav.

Zjednodušení přihlašování se řidičů na pravidelná profesní školení.

Realizace podpory 300 mil. korun pro české dopravce.

Zrušení povinného EEG a neurologického vyšetření.

ČR na náš popud přistoupila k dodatkovému protokolu Úmluvy CMR .

 

2010

Dohoda s ministrem dopravy o dotačním programu a dalších opatřeních ve prospěch silniční dopravy

Podařilo se prosadit zrušení navrhovaného zákazu předjíždění v dopoledních a odpoledních hodinách.

Po mnoha letech byl schválený zákon o veřejných službách v přepravě cestujících č. 194/2010Sb. a nutné prováděcí předpisy

 

2009

Rok 2009 byl pro autodopravce ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA „Rokem smíření"

Na rok 2009 připravilo Sdružení ČESMAD BOHEMIA projekt Rok smíření, jehož cílem bylo působením na členy Sdružení, jejich řidiče a celou motoristickou veřejnost omezit negativní jevy doprovázející pohyb kamionů po silnicích a dosáhnout zvýšení vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Projekt měl přispět ke zvýšení tolerance veřejnosti vůči profesionálním řidičům a vyslat pozitivní signál občanům a politické reprezentaci, že dopravci jsou schopni jít do vlastních řad a aktivně napomoci bezpečnosti silničního provozu

Projekt měl čtyři hlavní součásti:
1) Každý měsíc vydat pro řidiče jednu bezpečnostní prioritu upozorňující na konkrétní frekventovaný prohřešek a postup jak je eliminovat.
2) Zprovoznění Call centra, kam budou moci řidiči oznamovat incidenty z provozu, a získat tak relevantní představu, kde jsou třecí plochy.
3) Účastí na veletrhu dětských mimoškolních aktivit Bambiriáda přiblížit dětem svět těžké nákladní dopravy a její bezpečnostní rizika.
4) Uspořádání Road show - návštěva tří měst nejvíce zasažených tranzitní dopravou a s jejich občany společný podpis petice žádající urychlené dobudování infrastruktury.

Partnery projektu se stal: BESIP, Policie ČR, Truck magazín, Radiožurnál, Zelená vlna, Autoklub ČR, Renault Trucks.

Tisková konference
21. ledna 2009 proběhla zahajovací tisková konference, symbolicky na mosteckém cvičném polygonu, kde si přítomní novináři i zástupci Policie ČR vyzkoušeli pod vedením školitelů bezpečné jízdy na kluzných plochách ovládání nákladních automobilů v krizových situacích.

Priority pro 9 021 proškolených řidičů
Na základě konzultací s PhDr. Kamilem Pavlíčkem z Policejní akademie, členy Expertní skupiny pro bezpečnost silničního provozu ČESMADu BOHEMIA a zástupci BESIPu bylo vydáno 12 priorit v jednotné úpravě na křídovém papíře formátu A5, s perforací umožňující zařazení do souboru učebních materiálů „Řidičova knihovna".
Byly distribuovány mezi členskou základnu jako příloha Transport magazínu a rozdávány přímo řidičům zaměstnanci Sdružení na pravidelných školeních řidičů. Školicí středisko v roce 2009 tak předalo priority 9 021 proškolených řidičů. Priority byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách naší kampaně www.jedemevtomspolu.cz a na stránkách BESIP na adrese http://www.ibesip.cz/Temata/Nakladni-vozidla/Rok-smireni.

Leden: Ani jeden kamion bez zimní výbavy
Únor: Ani jedna kalamita vinou kamionu
Březen: Ani jedno zdlouhavé předjíždění
Duben: Ani jednou náhlé vybočení
Květen: Ani jedno podcenění bezpečné vzdálenosti
Červen: Ani jedno ohrožené dítě
Červenec: Ani jeden ohrožený cyklista
Srpen: Ani jeden špatně zajištěný náklad
Září: Ani jeden mikrospánek za volantem
Říjen: Ani jedno zbytečně usmrcené zvíře
Listopad: Ani jeden ohrožený cestující
Prosinec: Ani jeden problém se zažíváním při řízení vozidla


Call centrum
V rámci kampaně Rok smíření provozoval ČESMAD BOHEMIA také telefonní linku, kam se řidiči obraceli v případě, že zaznamenali jízdu nákladních vozidel mimo rámec bezpečnostních pravidel. Linka byla propagována sloganem Vytočil tě kamion, vytoč 790 299 100. Jejím cílem bylo získávání informací, jaké přestupky nejvíce vadí dopravní veřejnosti, aby se mezi bezpečnostními prioritami neobjevovala témata vymyšlená od stolu, ale reflektovala skutečně bolavá místa v soužití velkých a malých vozidel.

Bambiriáda
Úspěšnou akcí Roku smíření byla účast na veletrhu mimoškolních dětských aktivit Bambiriáda 2009. Sdružení připravilo Desatero zásad pro zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu se silniční nákladní dopravou, nazvané „Aby se velcí bezpečně míjeli s malými". Aby i v tomto případě bylo dodržena Komenského zásada škola hrou, připlul na Střelecký ostrov v Praze na Vltavě červený tahač Renault. Zde se několik set dětí mnohdy i s rodiče s velkým zájmem seznamovali s prací i pracovištěm řidiče i desaterem bezpečnostních zásad. Akce se dočkala značného mediálního zájmu díky reportážím o převozu kamionu po Vltavě. Samotnými dětmi i jejich rodiči pak byla hodnocena veskrze kladně bez jediného negativního ohlasu. Její dopad byl nejen dopravně bezpečnostní, ale přispěl i k pozitivnímu vnímání řidičské profese.

Road Show
V druhé polovině října proběhla veřejná shromáždění v obcích postižených tranzitní kamionovou dopravou, ČESMAD BOHEMIA společně s místními občany podpořil výzvu politikům k urychlenému řešení aktuální zoufalé dopravní situace. Akce byla veřejností přijata velmi pozitivně, kladnou odezvu zaznamenala rovněž v regionálních médiích.
Pod petice žádající urychlené řešení nevyhovující dopravní situace, kterou ČESMAD BOHEMIA předal petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, Ministerstvu dopravy, na sekretariáty politických stran a hnutí Děti Země, připojilo během dvouhodinového mítinku podpis 148 občanů Vysokého Mýta, 317 z Plané nad Lužnicí a 315 občanů Lovosic. Peticemi se zabývaly obě komory Parlamentu ČR.
Projekt Rok smíření tedy nezůstal pouze na papíře, ale prokazatelně oslovil více než deset tisíc řidičů. Rovněž velmi si ceníme červnového setkání s dětmi a podzimního mítinku s občany měst postižených tranzitní dopravou, které velmi přispěly k vzájemnému pochopení.

 

A co na to statistiky nehodovosti...?

Rovněž statistika nehodovosti za rok 2009 potvrzuje trend klesající nehodovosti těžkých nákladních vozidel i zmírnění následků těchto nehod. Řidiči nákladních automobilů nad 12 tun zavinili 3 022 nehod, což jsou pouhá 4,0 % z celkového počtu.

Graf2

 

Řidiči vozidel nad 12 tun zavinili smrt 30 osob, tj. 3,6 % ze všech tragických nehod (pokles o 4 osoby oproti roku 2008).

Graf01

 

 

 

 

 

 

Rovněž v hodnocení závažnosti nehod vyjádřené počtem usmrcených osob na 1000 nehod se řidiči nákladních vozidel dostali v loňském roce na nejnižší příčku.

Motocykl 38
Chodci 25
Jízdní kolo 20
Traktor 18
Autobus 14
Malý motocykl 13
Osobní automobil 13
Nákladní automobil 11

 

Věříme, že za čísly dokumentujícími snížení nehodovosti nákladních vozidel v roce 2009 nestojí pouze hospodářská krize, ale z části naše snaha o zlepšení poměrů na českých silnicích.

 

Úspěchem bylo prosazení rozumné úpravy pro výpočet vázacích prostředků při uchycení nákladu.

Podařilo se i přesvědčováním českých europoslanců odložit schválení návrhu Evropské komise na změnu směrnice 1999/62 o poplatcích pro těžká nákladní vozidla za užívání infrastruktury , který předpokládal zavedení plateb za hluk, dopravní zácpy a škody na životním prostředí. Výsledkem lobbingu je stav, kdy tím, že nedošlo zatím k dohodě mezi Evropským parlamentem a ani v Radě ministrů není na navrhované změny jednotný názor, o návrzích se bude dále jednat a tím se i odkládá zavedení dalších poplatků podle tzv. internalizace externích nákladů .

Od 23.3.2009 se na samostatně výdělečně činné řidiče vztahují pravidla podle směrnice č. 2002/15 EU, resp. na české OSVČ podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Sdružení jednak prosadilo ve spolupráci s dalšími svazy EU, že případné kontroly mohou být prováděné jen ve státě registrace dopravce, jednak v ČR zatím nepodporuje (brzdí) příslušnou změnu zákoníku práce a nařízení vlády 589/2006.

 

2008

Výrazným úspěchem roku 2008 byla sleva na silniční dani, která platí jednou pro vždy a nemusí se znovu vyjednávat.
V květnu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pozměňovací návrhy zákona o dani silniční, které inicioval ČESMAD BOHEMIA. Snížení sazby je o 48 % pro vozidla do třech let stáří, o 40 % mezi 4 a 6 lety a o 25% pro vozidla ve stáří 7 - 9 let. Sazby byly platné již pro zdaňovací období 2008, takže dopravci měli poskytovanou slevu plynule bez přerušení.

Od 1.5. mohly státy EU, které měly odpovídající podklad, požádat Evropskou komisi o prodloužení zákazu kabotáže pro české dopravce ještě o jeden rok. Sdružení prosadilo, aby konečné oficiální stanovisko bylo zveřejněné do 20.5., aby dopravci znali podmínky co nejdříve.

Po jednání mezi IRU a federací evropských odborů v dopravě ETF se podařilo dohodnout podmínky, za kterých by se umožnilo využívat až dvanáctidenní týden u řidičů mezinárodní osobní nepravidelné dopravy.

Na popud Sdružení se zákonem č. 130/2008 podařilo zrušit ustanovení zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které činilo problémy při změně formy podnikání nebo při odchodu nositele odborné způsobilosti. Požadavek, že odborně způsobilou k provozování mezinárodní silniční dopravy je osoba, která má kromě odborné způsobilosti i tři roky praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy a že podmínku praxe v provozování silniční dopravy prokazuje žadatel předložením koncesní listiny, která byla vydána před třemi lety od podání žádosti k provozování tohoto druhu dopravy, od. 1.7. 2008 neplatí. Odpadla i podmínka, že řidič v mezinárodní nákladní dopravě musí být minimálně 21 let stár.

Při opakovaných jednáních se podařilo podstatně zmírnit původně extrémně přísný návrh nařízení, kterým se chystá EU dopravcům nařizovat zajištění práv cestujících v autobusové dopravě. O nařízení se ale dále jedná.

Dokončili jsme návrh dohody OSN o mezinárodní linkové osobní dopravě autokary a autobusy a o řízení při vydávání povolení a ostatních dokladů. Vypracovaný text byl předložený pracovní skupině Evropské hospodářské komise OSN k projednání a schválení. Dohoda po vstupu v platnost sjednotí podmínky pro provozování tohoto druhu osobní dopravy se třetími státy.

Prakticky celý rok 2008 Sdružení všemi možnými způsoby brzdilo projednávání zavedení celoročního zákazu jízd.

Podařilo se prosadit novelizaci vyhlášky 341/2002 Sb. a povinný tachograf je jen ve vozidle, které skutečně při kontrole překračuje hranici 3,5 tuny podle údajů v technickém průkaze a řidič musí dodržovat nařízení 561/2006 nebo AETR. Odpadly tak potíže, kdy podle minulého znění byla povinná montáž i v případě, že vozidlo bylo pod 3,5 tuny, ale bylo vybavené závěsným zřízením

 

2007

Sdružení spolupracovalo s ministerstvem dopravy na úpravách vyhlášky MDS 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, novela obsahuje přijatelné nebo i potřebné změny, např. výrazně zjednodušené podávání žádostí o povolení nebo úprava dob řízení a odpočinku u řidičů, na které se nevztahuje AETR nebo nařízení 561/2006

Výrazně jsme ovlivnili konečnou podobu zákona č. 247/ 2000 Sb. o odborné způsobilosti řidičů ve prospěch hladkého přechodu školení řidičů na nový systém.

 

Legislativní pozice Sdružení

Snahou Sdružení ČESMAD BOHEMIA je mapovat nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastínit návrhy na jejich řešení. Jednotlivá témata, která Sdružení rozpracovalo najdete v podrobném materiálu na jedeme-v-tom-spolu.cz

Aktuální verzi si můžete vyžádat na sekretariátu Sdružení, prostřednictvím e-mailu: sdruzeni@cesmad.com

 

Naše spoty o silniční dopravě

Dopravní magazín

ČESMAD BOHEMIA natočil v roce 2012 ve spolupráci s TV Lyra a za podpory TimoCom 10-dílný Dopravní magazín, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost s aktuálními problémy, se kterými se potýká silniční doprava. Celý seriál je volně přístupný na YouTube, návštěvníci našich stránek najdou videa níže v zprávě.

Dopravní magazín - obsah:

1. Dostavba dálnice D8

2. Rozšíření zpoplatněných komunikací

3. Kvalita pozemních komunikací

4. Nedostatek parkovacích ploch

5. Nehodovost nákladních vozidel

6. Kdyby kamiony nejezdily ...

7. Kombinovaná doprava

8. Zlepšení image silniční dopravy

9. Desatero pro bezpečnost dětí

10. Vytěžování kamionů

Kampaň za zlepšení image silniční dopravy

1. Pět dní bez kamionů

2. Jde to i jinak - třeba autobusem

 

FAQ

Nespouští se vám video správně?

Možná máte v prohlížeči nastaven filtr přístupu na některé stránky. V tomto případě stačí video otevřít v novém okně a povolit přístup na YouTube.

  • Hlavní priority ČESMAD BOHEMIA

    Posláním Sdružení je především snaha o zajištění co nejpříznivějšího podnikatelského prostředí pro dopravce. Její naplnění vyžaduje profesionálně vedený lobbing, který Sdružení chápe jako intenzivní spolupráci se všemi složkami státní správy počínaje obecními zastupitelstvy, Vládou ČR, Parlamentem a orgány Evropské unie konče. Hlavními nástroji k prosazování zájmů silniční dopravy je pečlivé sledování tvorby legislativních norem a jejich odborná oponentura, stejně jako zajištění dostatku informací a seriozních analýz pro kvalifikované rozhodování státní správy.

Související videa

Související soubory

Mohlo by Vás zajímat

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se