Hlavní priority ČESMAD BOHEMIA

Posláním Sdružení je především snaha o zajištění co nejpříznivějšího podnikatelského prostředí pro dopravce. Její naplnění vyžaduje profesionálně vedený lobbing, který Sdružení chápe jako intenzivní spolupráci se všemi složkami státní správy počínaje obecními zastupitelstvy, Vládou ČR, Parlamentem a orgány Evropské unie konče. Hlavními nástroji k prosazování zájmů silniční dopravy je pečlivé sledování tvorby legislativních norem a jejich odborná oponentura, stejně jako zajištění dostatku informací a seriozních analýz pro kvalifikované rozhodování státní správy.

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

 

Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA v únoru 2013. Některá z uvedených témat jsou rozvinuta v separátních stanoviscích k dané problematice. Aktuální verze si můžete vyžádat na sekretariátu sdružení na sdruzeni@cesmad.com, nebo stáhnout na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislative

 

1. Dohoda uzavřená s Ministerstvem dopravy pro roky 2011-2014

V dohodě podepsané s MD ke konci roku 2010 bylo stanoveno postupné navýšení sazeb mýta o 25% v roce 2011 a 25% v roce 2012. Toto zvýšení se v zájmu podpory nejmodernější ekologické techniky netýkalo vozidel EURO V. Nicméně pro zmírnění takto razantního navýšení pro ostatní vozidla (cca +1,5 mld. Kč ročně) byla v roce 2011 realizována přímá podpora tuzemských dopravců ve výši 300 mil. Kč a v roce 2012 byly zavedeny množstevní slevy na mýto. Slevy na mýto byly bohužel vinou zpoždění MD schváleny až ke konci roku 2012, tudíž v tomto roce došlo jen k minimální kompenzaci navýšených sazeb. Nicméně pro podnikatele v silniční dopravě je rovněž velmi důležitá stabilita daná 4 letým trváním dohody.

Další okruhy problémů, které byly dohodou vyřešeny je zřízení portálu pro kontrolu nedoplatků, snížení sazeb mýta pro autobusy, v brzké době budou snad dořešeny maximální splatnosti. Na dořešení naopak čeká problematika nedostatku řidičů, zavedení odborné způsobilosti spedic viz jednotlivé pozice níže.

2. Systém elektronického mýta

Od roku 2007/2010 přešlo ČR u vozidel od 12/3,5 tun hmotnosti k výkonovému zpoplatnění. Zpoplatněná jsou nákladní vozidla i autobusy. Ani po několika letech provozovatel mýta neodstranil systémové chyby a nezlepšil výrazněji uživatelskou přívětivost, řidič je považovaný vždy za pachatele přestupku. Netuzemští řidiči nejsou postihováni, ani když mýtné neplatí vůbec, pokud opustí území ČR, systém kaucí se nevyužívá. Na silnicích I. třídy se mýtné nevybírá vždy v souladu se zákonem, ne na všech sjezdech je umístěná mýtná brána, vozidla tak platí za celý úsek i tehdy, pokud projedou po zpoplatněné komunikaci jen pár desítek nebo stovek metrů a potom odbočí mimo zpoplatněnou komunikaci.

Zaznívá požadavek na rozšíření mýtného na silnice nižší třídy. Motivem je snaha o regulaci dopravy a řešení údajného objíždění i přesto, že několik nezávisle vypracovaných studií cílené objíždění zpoplatněných komunikací nepotvrdilo. V roce 2010 byla mezi Sdružením ČESMAD BOHEMIA a Ministerstvem dopravy uzavřena dohoda o mýtných sazbách v letech 2011-2014.
Konkrétní stanoviska Sdružení ČESMAD BOHEMIA k rozšíření mýta na silnice nižší třídy, vývoji mýtných sazeb, kontrolám a výběru mýta od zahraničních dopravců, vymáhání nevyúčtovaného mýta ze strany ŘSD, výměně OBU jednotek a propadání kaucí, interoperabilitě mýtných systémů a transformaci ŘSD jsou uvedena v separátní pozici sdružení k této problematice, nebo jsou ke stažení na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislative

3. Státní odborný dozor

Státní odborný dozor vykonává v terénu zejména policie ČR a celní správa, u dopravců dopravní úřady, případně ministerstvo dopravy. Gesční ministerstvo dopravy ale není nadřízené kontrolním složkám. Sice poskytuje metodickou podporu, ale v praxi se výkon dozoru liší region od regionu. Jediná složka, která je podřízená MD, je Centrum služeb pro silniční dopravu, které ale není ze zákona kontrolní složkou, tvoří „znalostní základnu" pro orgány SOD. Kromě nejednotného uplatňování předpisů není kontrola vždy dostatečně efektivní, např. celní správa při kontrole mýta nekontroluje u zahraničních vozidel přepravní povolení, doby řízení a další povinnosti dle zákona o silniční dopravě nebo nadnárodních předpisů. Vzhledem k neexistenci kontrol na vstupu do ČR zahraniční dopravci mají tak možnost provozovat na území ČR přepravy neoprávněně. Nejasné je i trestání za přestupky, v některých případech nepřiměřeně přísné.

Konkrétní stanoviska Sdružení ČESMAD BOHEMIA k metodikám a koordinaci jednotlivých složek SOD, kontrolnímu vážení a měření vozidel, trestné činnosti v dopravě a odborné způsobilosti zasilatelů jsou uvedena v separátní pozici sdružení k této problematice, nebo jsou ke stažení na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislativě

4. Infrastruktura a její financování

Absence komplexního dálničního propojení všech krajů a napojení na okolní státy, prudce se zhoršující stav silnic nižších tříd, nedostatečná údržba dálnic a silnic první třídy, havarijní stav velké části mostů znamenají brzdu hospodářského rozvoje ČR, nižší bezpečnost na silnicích a pro dopravce podstatné zvýšení provozních nákladů na údržbu a opravy vozidel. Jediným možným řešením je posílení stabilních příjmů SFDI ze spotřební daně z paliv a maziv na min. 20% ze současných 9,1%. Více se dozvíte v separátním stanovisku Sdružení ČESMAD BOHEMIA, nebo na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislative

5. Programové období a financování cílů EU 2014 - 2020

V současné době není zcela jasné, jak bude další období financování probíhat vč. oblastí, které budou financovány. Obecně je naší prioritou maximální podpora silniční dopravy, vč. vzdělávání dopravních firem na všech úrovních, systémového řešení problémů s nedostatečnou infrastrukturou a její údržbou, budoucím nedostatkem řidičů zejména ve veřejné dopravě.

6. Podpora kombinované dopravy a veřejná logistická centra (VLC)

ČESMAD BOHEMIA aktivně a dlouhodobě podporuje kombinovanou dopravu, neboť v ní spatřuje smysluplnou perspektivu do budoucna. Sdružení ČESMAD BOHEMIA je společníkem operátora kombinované dopravy BOHEMIAKOMBI již od roku 1995. V důsledku nekoordinované státní podpory kombinované dopravy a v důsledku neplnění schválených programů podpory bylo využívání kontinentálních linek kombinované dopravy ze strany českých silničních dopravců v letech 2005 - 2008 spíše jen sporadické. Podíl zásilek českých firem byl zanedbatelný, pohyboval se kolem 4 % a zvýšil se poprvé až v roce 2009 na 12 %.

Provozování kontinentálních linek nedoprovázené KD „Bohemia Express" prokázalo výhody, životaschopnost, vysokou konkurenceschopnost a dlouhodobou perspektivu kombinované dopravy silnice - železnice jako servisu pro silniční dopravce. Při masovém využití dosahuje kombinovaná doprava vysoké produktivity práce, která umožňuje dlouhodobé provozování linek bez účasti veřejných peněz. Pro ČESMAD BOHEMIA a pro její členy je kombinovaná doprava silnice - železnice žádoucí alternativou k přímým přepravám po silnici především u přeprav na nejfrekventovanějších evropských přepravních osách, a to u přeprav na dlouhé vzdálenosti.

Konkrétní stanoviska Sdružení ČESMAD BOHEMIA k efektivní podpoře kombinované dopravy a veřejných logistických center jsou uvedena v separátní pozici sdružení k této problematice, nebo jsou ke stažení na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislative

7. Nedostatek řidičů a odborná způsobilost

Periodický nedostatek řidičů se projevuje v ČR již několik let a je úzce spjat s ekonomickým cyklem. Zároveň byl negativně ovlivněn profesionalizací armády, kdy vyschl přirozený zdroj nových řidičů s platným řidičským oprávněním a dále pak i nepromyšlenou implementací evrospkých směrnic týkajících se jejich odborné způsobilosti, resp. jejího získání. Byť jsou na řidiče v současné době kladeny stále větší administrativní, legislativní a odborné nároky, tak v ČR neexistuje učební obor řidič, byť po něm, nebo jiném systémovém řešení, profesní veřejnost roky volá.

Po pěti letech od zavedení odborné způsobilosti řidičů na základě vstupního školení je zřejmé, že namísto získání skutečné kvalifikace se dnes jedná pouze o byrokratickou překážku pro uchazeče o práci řidiče a finanční zátěž pro dopravce i uchazeče samotné. ČESMAD BOHEMIA proto usiluje o změnu zákona 247/2000 Sb. tak, aby namísto povinného školení byla povinná pouze zkouška, jak připouští Směrnice 2003/59 ES. Zkouška by ovšem měla být prováděna objektivně, tzn. podle profesní kvalifikace, zpracované v rámci Národní soustavy kvalifikací samotnými zaměstnavateli. Pouze tak bude mít profesní průkaz pro zaměstnavatele hodnotu dokladu o dosažené kvalifikaci.

Za zvláštní pozornost stojí i ve střednědobém horizontu hrozící nedostatek řidičů v regionální autobusové dopravě a MHD. Dle dostupných věkových analýz těchto řidičů (viz analýza Institutu silniční dopravy) jich bude v dohledné době významné procento odcházet do důchodu bez adekvátní náhrady nižšími věkovými kategoriemi. I vzhledem k výše zmíněné legislativě je nutné toto systémové riziko řešit s velkým předstihem.

8. Financování autobusové a železniční dopravy

Systém veřejné dopravy představuje důležitý aspekt sociální politiky, ale i udržitelného rozvoje sídelních aglomerací a vyváženého regionálního rozvoje. Veřejná doprava má velký význam pro společnost, ale na řadu dopravních služeb potřebuje vnější příspěvky, označované jako kompenzace, vyrovnávací platby. Podíl veřejné dopravy na dělbě přepravní práce stabilně mírně klesá, což vede ve svém důsledku ke zvyšování zatížení území ČR individuální automobilovou dopravou.

Zvýšení kvality veřejné dopravy je možné dosáhnout obecně pouze vnější intervencí. Důležitým faktorem pro obnovu starších vozidel je zájem státu na ekologizaci veřejné dopravy a zlepšení přístupnosti veřejné dopravy občanům s omezenou schopností pohybu a orientace. Naposledy v roce 2010, obdobně jako v letech předchozích, probíhal Program obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy. V dalších letech byla podporována z dotací MŽP jen obnova autobusů na alternativní paliva. V operačním programu Doprava na roky 2014 - 2020 se počítá s podporou obnovy vozového parku jen pro drážní dopravu.

V oblasti dopravní obslužnosti a závazků veřejné služby Stát zajišťuje prostřednictvím smluv o závazku veřejné služby dopravní obsluhu území dálkovou dopravou, a to pouze v oblasti drážní dopravy, segmentu rychlé regionální a meziregionální dopravy zpravidla kategorie rychlík a expres. Dopravní obsluha území regionální dopravou je objednávána kraji nebo obcemi v samostatné působnosti. Kraje zajišťují základní dopravní obslužnost svého územního obvodu a obce ostatní dopravní obslužnost. Nejsou předem vymezeny zdroje, ze kterých bude veřejná doprava financována, neboť jsou součástí obecných daňových výnosů jednotlivých úrovní veřejné správy bez účelové vázanosti těchto prostředků na systém veřejné dopravy. V roce 2012 objednávka u autobusové dopravy byla na 394,5 miliónu kilometrů a kompenzace činila 7,6 miliardy korun. Drážní doprava 118,1 miliónu kilometrů a kompenzace byla 11,9 miliardy korun, z toho z MD 4,0 miliardy korun.

Dle údajů MD činila v roce 2011 průměrná dotace na 1km na železnici 102,- Kč, zatímco v autobusové dopravě jen 17,- Kč. Již z těchto uvedených čísel vyplývá jednoznačný nepoměr a neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. Návrhy na řešení jsou v separátním stanovisku Sdružení ČESMAD BOHEMIA a ke stažení na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislative

9. Bezpečnost silničního provozu

Otázky bezpečnosti silničního provozu jsou dlouholetou prioritou Sdružení. Sdružení ČESMAD BOHEMIA je i nadále členem Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu BESIP. Od roku 2006 je Sdružení signatářem Evropské charty bezpečnosti provozu. V posledních letech jsme realizovali několik významných projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu. Jednalo se o projekty Bezpečná firma, Desatero správného truckera, celoroční kampaň Rok smíření, Desatero zásad pro bezpečnost dětí a aktuální spolupráce na projektu Řídím dobře.

Konkrétní stanoviska Sdružení ČESMAD BOHEMIA k rozšíření odpovědnosti za uložení nákladu a celoplošnému zákazu předjíždění kamionů jsou uvedena v separátní pozici sdružení k této problematice, nebo jsou ke stažení na www.jedeme-v-tom-spolu.cz/stanoviska-k-legislative

10. Spotřební daň z nafty

V ČR došlo od 1.1. 2010 ke zvýšení spotřební daně z PHM o 1,- Kč/l s tím, že jen na naftě bude toto opatření znamenat cca +4 mld. Kč do státního rozpočtu. Bohužel přesný opak je pravdou, což se ukazuje na současném propadu distribuce PHM v ČR, protože zejména dopravci po tomto zvýšení začali tankovat v zahraničí. To samé udělali tranzitující dopravci, protože dnes je levnější nafta v Polsku i Rakousku. V ČR se cena nafty pohybuje na nejvyšších příčkách v Evropě dle aktuálního kurzu Kč.

Situaci je možné řešit 2 způsoby. Buď zavést profesionální naftu (vratku části SD dopravcům) po vzoru některých zemí EU, nebo snížit spotřební daň plošně na konkurenceschopnou úroveň. Možnost vracení spotřební daně z profesionální nafty je v současné době nastavena v Belgii, Francii, Itálii, Španělsku a Slovinsku. Jedná se o systém selektivního vracení spotřební daně státem schváleným subjektům, tj. těm, kteří v předstihu prokáží, že jsou tzv. „profesionálními dopravci". Subjekty, které uvažují o vracení spotřební daně, musí nejprve na základě žádosti obdržet povolení od státní správy. Následně lze těmto subjektům přiznávat vracení spotřební daně a kontrolovat je. Příklad ze Slovinska ukazuje, že zvýšení spotřební daně, které nerespektuje elasticitu poptávky nevede ke zvýšenému výběru daně. Vhodnějším opatřením se však jeví celoplošné snížení spotřební daně o cca 2,- Kč/l, které zajistí nejen návrat tankování tuzemských i zahraničních dopravců, minimálně stejný nebo vyšší výběr spotřební daně, ale i sníží přepravní náklady českých výrobních firem.

 

Legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA, z. s.

najdete zde

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se