Povedlo se nám

Co jsme řešili a co na nám podařilo v minulých letech ....

2023

 • Naše priority u vysokorychlostního vážení:

1. Upravit vážení tahačů v soupravě, aby nebyly považovány za sólo vozidlo (s limitem 18 t), alternativně zvýšit tento limit (zmizela by drtivá většina přestupků)
2. Změnit metrologická pravidla pro provoz WIM, aby byly pravidleně ověřovány (max. na 12 měsíců) a byly v řádném stavu neustále i po ověření
3. Vyřadit z provozu WIM, kde se ukáže, že nejsou schopny plnit stanovené tolerance schváleného měřidla a další podmínky dle OOP
4. Vyjasnit použití WIM pro vážení sypkých a kapalných hmot - úřady k tomu přistupují různě
5. Dlouhodobým cílem je omezování odpovědnosti dopravce za situace, kdy nemůže on nebo jeho řidič přetížení rozpoznat či ovlivnit
6. Požádali jsme ČMI o kontrolní ověření WIM na D2 (8,3 km)

 • Podali jsme oficiální stížnost k Evropské komisi na belgické ministerstvo dopravy, které v rozporu s principy EU a Vídeňskou úmluvou, požaduje, aby byl ve vozidle umístěn hasicí přístroj.
 • Podíleli jsme se na přípravě návrhu na úpravu dob řízení a odpočinku pro řidiče zájezdových autobusů: možnost mít bezpečnostní přestávky v režimu třikrát 15 minut nebo aby mohli protáhnout „výkon“ o hodinu nebo dvě, pokud ten den řídí jen méně než 7, resp. méně než 5 hodin. Využitelné, pokud musí čekat na skupinu po večeři, která se protáhne a řidiči tak nebude hrozit pokuta za delší „výkon“. Třetí užitečná věc je, že dvanáctidenní týden by šel využít i u vnitrostátních zájezdů. Jestliže se podaří nová pravidla schválit, mohla by začít platit začátkem roku 2024.
   
 • Protestujeme proti zvýšení spotřební daně.
   
 • V souvislosti s projednáváním zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, žádáme od ministerstva dopravy a od parlamentu podporu u několika bodů. Snažíme se o rozvolnění zákazů jízdy nákladních vozidel nebo snížení věku řidičů pro řízení autobusů na linkách do 50 km. Návrh obsahuje též zavedení finančního postihu na místě za porušení zákazu předjíždění, který by nahradil dnešní správní řízení s automatickým odebráním řidičského průkazu na 6 až 12 měsíců. To by v praxi konečně umožnilo postihovat i zahraniční řidiče. Téma předjíždění kamionů se nyní objevuje i v médiích a někteří politici se opět hlásí k jeho plošnému zákazu. Sdružení toto považuje za nepřijatelné a odmítavý postoj k plošnému zákazu s námi sdílí i ministerstvo dopravy a policie.
   
 • Vzhledem k aktuální situaci usilujeme o to, aby žádným způsobem nebyl zjednodušován přístup třetizemních dopravců na dopravní trh.
   
 • Ministerstvo dopravy ČR vydalo sérii nových testovacích otázek pro autoškoly. Na jejich tvorbě se podílel i ČESMAD BOHEMIA. Tato již pátá série se týká hlavně zájemců o řidičské oprávnění na autobus, nákladní automobil a přípojná vozidla, řeší ale i problematiku řidičů osobních aut, například přepravu v autosedačkách.

2022

Prezident podepsal novelu zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela přináší několik zlepšení, o která jsme dlouhodobě usilovali:

 • za poplatek 100 korun si bude možné rezervovat na obci (registr vozidel) na jeden měsíc registrační značky. Byl to úkol sekce nákladní dopravy, aby provozovatel vozidla měl čas vyřídit si potřebné úkony, vázané na registrační značky ještě před tím, než vozidlo do registru vozidel bude zapsáno a než bude muset platit silniční daň. K rezervaci bude stačit VIN vozidla nebo výrobní číslo podvozku.
 • dalším splněným úkolem je prodloužení platnosti evidenční kontroly na jeden rok, což u velkých vozidel znamená, že evidenční kontrola bude mít stejnou platnost jako technická prohlídka a odpadne tak při převodech vozidel.
 • třetí splněný úkol - odpadne evidenční prohlídka u přepisu z provozovatele na vlastníka, pokud to bude tentýž subjekt. Typicky při ukončení leasingu.
 • posledním splněným úkolem je možnost využívat manipulační registrační značku i dopravcem, který bude mít vozidla dočasně vyřazená z provozu (v tzv. depozitu) za účelem "projetí" uložených vozidel, aby nedocházelo k jejich technické degradaci.
 • Zorganizovali jsme zasedání pro silniční dopravce v Hustopečích u Brna o dění v oboru silniční dopravy. Na programu bylo představení činnosti Sdružení, legislativní změny, kontroly silničních dopravců, likvidace pojistných událostí v silniční dopravě a další. Za účasti zástupců ČESMAD BOHEMIA, Policejního prezídia ČR, zástupce likvidátora pojistných událostí.
 • Vláda Velké Británie připravuje zpřísnění opatření v souvislosti s nelegální migrací. Usilujeme o co možná nejnižší pokuty za přestupky uložené v této souvislosti. Dále aby v případě, kdy řidič a dopravce splní bezpečnostní požadavky (zabránění vniknutí běženců), nebyly pokuty ukládány vůbec nebo byly výrazně snížené. Účast v akreditačním schématu a plnění podmínek by mělo být jednoznačně důvodem k vyhnutí se pokutě.
 • V červenci 2022 jsme podali formální stížnost Evropské komisi na porušení práva EU v souvislosti se zákazem noční jízdy v Tyrolsku. Opatření nemá žádné opodstatnění, protože daného cíle (dodržení mezních hodnot NOx) již bylo dosaženo.
 • Opakovaně usilujeme o změnu legislativy (zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) v tom smyslu, aby umožňovala udělení výjimky ze zákazu jízdy v některých případech, podobně jako je tomu na Slovensku (např. výjimka na dojezd během státních svátků nebo zrušení zákazu jízdy z důvodu vlny veder). Toto téma bylo diskutováno s ministrem Kupkou, který není v zásadě proti, ale námitky zaznívají ze strany policie, která argumentuje tím, že zákazy jízd údajně zlepšují bezpečnost silničního provozu.
 • Intervenujeme proti etrémně dlouhým čekacím dobám na polsko-běloruských hranicích. Řidiči zde tráví stáním v koloně i několik dnů. Důvodem je úmyslné protahování odbavení ze strany polských celních orgánů.
 • Předložili jsme vládě požadavky ČESMAD BOHEMIA - opatření proti růstu cen nafty.
 • ČESMAD BOHEMIA navrhl vládě, aby do režimu pracovní karantény byli zařazeni všichni řidiči autobusů městské hromadné dopravy a také linkové dopravy, kteří zabezpečují přepravu lidí do zaměstnání a žáků a studentů do škol. Tento režim prosazujeme také u řidičů nákladní dopravy,  jejichž výpadek by ještě prohloubil stávající poruchy v přepravních řetězcích.

2021

ČESMAD oslovil Celní správu, MD ČR, MZV ČR a IRU s požadavkem na řešení situace na hraničních přechodech mezi Polskem a Běloruskem, kde se v prosinci 2021 tvořily několikakilometrové kolony.

ČESMAD odmítl zavedení povinného očkování u řidičů nákladní i osobní dopravy s přihlédnutím k současnému stavu proočkovanosti. V případě selektivní oborové povinnosti by hrozil odchod části řidičů z oboru.

ČESMAD podporoval zachování slev pro žáky, studenty a seniory, které chce nová vláda zrušit nebo zredukovat. Hlavním argumentem je, že zavedení slev prokazatelně zvýšilo v roce 2018 i 2019 vždy meziročně o 5% počet přepravených cestujících v linkové dopravě a slevy tak mají vliv na větší využívání hromadné přepravy osob.

ČESMAD se připojil k návrhu Svazu průmyslu a dopravy, kterým požadujeme po ministerstvu dopravy, aby v souladu se směrnicí 2006/126/ES bylo v ČR povoleno s řidičským oprávněním pro skupinou B řízení vozidel až do celkové hmotnosti 4250 kg. Zvýšení hmotnostní hranice se týká vozidel na alternativní paliva, zejména elektřinu, a podle směrnice tehdy, pokud zvýšení celkové hmotnosti v porovnání s odpovídajícím modelem na fosilní paliva je způsobeno vyšší hmotností alternativního pohonu, tzn. aby užitečná hmotnost zůstala stejná. Úprava je nutná a žádoucí vzhledem k tlaku na přechod na vozidla s místně nulovými emisemi, aby je dopravci mohli používat bez zbytečného zhoršování efektivity provozu a i vzhledem k nedostatku řidičů se skupinou C.

V návaznosti na opatření, která začala vstupovat v platnost v jednotlivých státech, která jsou ve větší či menší míře uplatňována i na profesionální řidiče mezinárodní dopravy (např. potvrzení o bezinfekčnosti pro vstup na pracoviště), se ČESMAD BOHEMIA obrátil na Ministerstvo dopravy ČR a Mezinárodní unii silniční dopravy (IRU) se žádostí, aby se tyto instituce zasadily o sjednocení pravidel pro profesionální řidiče v rámci EU. ČESMAD BOHEMIA navrhuje, aby řidiči při nakládce a vykládce nebyli považováni za vstupujíci do firmy, tudíž by se na ně nevztahovala povinnost předložení dokladu o bezinfekčnosti, kde největším problémem je zejména předložení negativního testu, jehož platnost je výrazně omezena a pro profesiolnální řidiče je jeho překládání velkou komplikací.

Od ledna 2022 začne platit pro motoristy povinnost předjíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 m. Nové opatření s sebou přinese řadu komplikací pro řidiče motorových vozidel. Podporovali jsme úpravu vyhláškou, podle které by předjíždění cyklistů bylo chápáno jako objíždění, tzn. aby vozidlo mohlo přejet podélnou plnou čáru.

V otázce nízkorychlostního i vysokorychlostního (WIM) vážení jsme se zasazovali o spravedlivé vážení bez pochybností o správnosti vážení

Odmítli jsme další rozšíření mýta. V případě, že se stát rozhodne zpoplatnit další silnice I. třídy, prosazovali jsme, aby se jednalo maximálně o ty silnice, které prokazatelně slouží k objíždění souběžných zpoplatněných silnic. Rovněž jsme požadovali, aby dopravci věděli minimálně půl roku dopředu, že ke zpoplatnění dojde, aby si mohli se zákazníky upravit cenu.

V dotačních programech pro silniční dopravce jsme požadovali rovné podmínky pro podnikatele v EU.

Nedostatek AdBlue - ČESMAD BOHEMIA je součástí týmu, který svolal ministr dopravy K. Havlíček ze účelem řešení tohoto problému.

DPH v mezinárodní přepravě osob - Do novely zákona o DPH jsme navrhli, aby byla uplatňována snížená sjednocená sazba DPH pro všechny druhy autobusové dopravy v ČR. MF ČR toto zatím odmítá s argumentem, že nelze dostatečně odlišit příležitostnou dopravu od taxi služby, kde není zájmem státu sníženou sazbu uplatňovat. S tímto požadavkem se tedy obrátíme znovu na novou sněmovnu.

Spolu s kolegy z dalších svazů jsme pokračovali v identifikaci nejasných pravidel ze silničního balíčku, aktuálně se dokončují otázky na Komisi ve vztahu k nařízení 1071/2009 ve znění nařízení 1054/2020, což jsou pravidla pro přístup k povolání. Novela 1054/2020 totiž zavádí ustanovení, která jsou spíš politická než prakticky kontrolovatelná.

Připomínkovali jsme nařízení vlády 589/ 2006, kterým se odlišně od zákoníku uprvuje pracovní doba zaměstnanců v dopravě (řidičů). Naše návrhy:

 • rozšířit podporu i pro nákup a podporu nákupu silničních nízkoemisních vozidel pro zásobování městských aglomerací s tím, že podle našeho názoru ke zlepšení ovzduší ve městech přispěje i vyšší využívání nízkoemisních a lokálně bezemisních vozidel, která zajišťují zásobování a ne jen původně navrhovaná podpora městské dopravy. A vzhledem k vysoké ceně vozidel je nutná podpora jejich pořizování z veřejných zdrojů.
 • aby plnící a dobíjecí stanice byly určeny nejen pro veřejnou dopravu, ale i pro ostatní druhy silniční dopravy.
 • aby příjemcem byli kromě autobusových dopravců v závazku veřejné služby i další, včetně nákladních dopravců. Důvod je podle nás logický, pokud se má zlepšit ovzduší v městských aglomeracích, je nutné podpořit i přepravu nákladů.

Jednali jsme s moskevskými orgány ohledně vjezdu ne-ruských vozidel na moskevský okruh.

S MD jsme vyjednali program COVID BUS LINKA - určen provozovatelům komerční veřejné linkové dopravy a druhou výzvu programu COVID BUS - COVID BUS II.

Zajistili jsme pro dopravce včasné a průběžně aktualizované informace k omezením, která byla zaváděna v jednotlivých zemích a především v Německu.

Jednání s panem ministrem Havlíčkem (22.1.2021) - Podpora pro autobusové dopravce, modernizační fond pro silniční dopravce, dekarbonizace v silniční dopravě (podpora pro vozidla na plyn, příp. vodík a alektřinu, dlouhé soupravy, eco-driving) a některé naše návrhy na změnu legislativy (zrušení letních zákazů jízdy nebo povolení dojezdů "domů", sjednocení DPH u vnitrostátní autobusové dopravy, umožnění provozu vozidel při mírném překročení povolené delky a šířky bez povolení ke zvláštnímu užívání).

21. 1. 2021 ČESMAD požádal premiéra o vystoupení proti zvažovaným opatřením v Německu v souvislosti se zařazením ČR mezi vysoce rizikové země.

2020

Zajistili jsme pro členské firmy nárok na vrácení části německého mýta zaplaceného v letech 2017 - 2020 ve spolupráci se společnostmi eClaim a HAUSFELD. Připravili jsme také český překlady smluv, plné moci a klientské sekce a k uvedenému tématu proběhly tři webináře.

Ovlivnili jsme ve prospěch českých dopravců finální znění Silničního balíčku EU a budeme jej prosazovat tak, aby se postavení domácích dopravců zlepšovalo

Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč na litr od 1.1.2021. I nadále usilujeme o větší snížení.

Podařilo se nám vyjednat s MD ČR sedačkovné - COVID BUS pro nepravidelnou dopravu osob. Výzva byla otevřena 26.10.2020. Pro členy Sdružení ČESMAD BOHEMIA jsme připravili k tomuto tématu webinář a pravidelně jsme je informovali o podmínkách podání žádosti.

Odložení plateb za mýto - Prodloužení splatnosti faktury na 90 dní od konce fakturačního období. Prodlouženou dobu splatnosti bylo možné využít za projeté mýtné v období od 1.4.2020 do 31.7.2020.

Snížení sazby silniční daně o 25% - novela zákona 16/1993 o dani silniční.

Zajištění a distribuce roušek a respirátorů pro dopravní firmy zdrama na jaře 2020

Zástupcům ČESMAD BOHEMIA se podařilo vyjednat výjimku z mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru pro řidiče nákladní dopravy, jedoucí z Itálie. Řidiči nemusí do povinné 14 denní karantény.

ČESMAD BOHEMIA zorganizoval setkání s konzuly některých evropských států s cílem informovat české dopravce o možnostech, které české konzuláty v zahraničí nabízí.

Díky aktivitě a připomínkám, které podalo Sdružení ČESMAD BOHEMIA k návrhům na plošný zákaz předjíždění kamionů, rozšíření nedělního zákazu jízdy a zákazu jízdy nákladních vozidel nad 12 t na silnicích II. a III. tříd, byly všechny tři návrhy zamítnuty a vráceny do druhého čtení.

Prezident Sdružení Josef Melzer a viceprezident Aleš Willert jednali ve středu 22.1. s ministryní financí Alenou Schillerovou o kritické situaci v české kamionové dopravě.

14. 1. 2020 proběhlo setkání prezidenta Sdružení Josefa Melzera s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy. Jeho výsledkem je, že pan premiér akceptoval zprávu, že je česká kamionová doprava v krizi a že i firmy s dlouhou historií mají problém se udržet na trhu a dosahovat ziskovosti.

2019

ROZŚÍŘENÍ NEDĚLNÍHO ZÁKAZU JÍZDY NÁKLADNÍCH VOZIDEL NA 00:00 h - 22:00 h
Zásadně nesouhlasíme s opatřením, které má pomoci přeplněnému parkovišti na Rozvadově.
 
NOVÉ MÝTO OD 1.12.2019
Spolu s Hospodářskou komorou a Svazem dopravy jsme se ohradili proti zvýšení kauce za palubní jednotku o tisíc korun. Ministerstvo odmítá její snížení, požadujeme tedy adekvátní kompenzaci umrtvených peněz.
Dále navrhujeme, aby byly zvýhodněny parametry pro poskytování objemových slev z mýta, tato jednání probíhají.
Zároveň dáváme ŘSD a Czechtollu připomínky a otázky k fungování nového mýtného systému.
 
TACHOGRAFY V AUTOBUSECH NA LINKÁCH DO 50 KM NEBUDOU
Zabránili jsme snaze ministerstva dopravy o zavedení povinnosti vybavení tachografem pro autobusy na krátkých linkách.
 
ZÍSKÁNÍ ŘP SKUPINY D K ŘÍZENÍ NA LINKÁCH DO 50 KM JIŽ OD 19 LET
Podpořili jsme návrh, aby mohli už devatenáctiletí řidiči disponovat ŘP skupiny D a řídit autobusy na linkách do 50 km. Pro podporu mluví nedostatek řidičů, jemuž dopravci čelí a také odstranění mezery, kdy mladý člověk ukončí střední školu a během 2 let, kdy se nemůže stát řidičem, najde jiné zaměstnání a nemáme šanci jej do našeho oboru přivést. Proti samozřejmě mluví pochybnosti některých lidí o zodpovědnosti takto mladých řidičů.
 
DOKONČENÍ SILNIČNÍHO BALÍČKU
V Bruselu, za finského předsednictví, vrcholí snahy o dokončení prací na silničním balíčku, jednání se aktivně zúčastňuje zástupce ČESMAD BOHEMIA.
 
Sdružení dále pracuje na mnoha tématech: nedostatečná zimní údržba, nedostatek odpočívek, nevhodné zpomalovací ostrůvky na silnicích západních Čech, plošný zákaz předjíždění kamionů na dálnicích, snaha obcí o eliminaci objíždění nově zpoplatněných silnic I.tř., vysokorychlostní vážení, vážení sypkých hmot, atd

 

2018

Mezinárodní kamionová doprava

 • Již 4 roky všem členům, kteří se stali obětí kontrol dodržování zákonů o minimálních mzdách v Německu, Francii, Rakousku a některých dalších státech, poskytujeme fundované poradenství, které směřuje k odvrácení nebo minimalizaci postihu.
 • Ustavili jsme v Bruselu vlastního zástupce Sdružení, který podporuje naše široké lobby v rámci Silničního balíčku. V prosinci přijala svou pozici k balíčku Rada ministrů a kompromis je pro nás přijatelný. Nyní se o totéž snaží Evropský parlament a v případě úspěchu budou národní aplikace směrnice o vysílání nahrazeny jednotnými pravidly. Snažíme se, aby v nákladní dopravě nepodléhal minimálním mzdám dopravní model založený na exportních a importních přepravách. Jsme ve složitém postavení, bráníme se západnímu protekcionismu, ale zároveň se snažíme čelit náporu levných východních dopravců.
 • Evropa se chystá na BREXIT, my jsme pro vás připravili přehled možných změn a ověřili při jednání s MD, že stále platí dohoda s Británií z roku 2004, která bilaterální přepravy liberalizuje. Snažíme se též zajistit bezproblémové provádění třetizemních přeprav, a to i v přepravě osob.
 • Doporučili jsme členům, jimž přišly opožděné pokuty za překročení rychlosti z Itálie, aby uplatnili promlčecí lhůtu 360 dnů. Odvrátili tak pokuty.
 • Úspěšně dopadla naše stížnost v Dánsku na omezování doby parkování jen na 25 hodin. Evropská komise nám dala za pravdu a vyzvala Dánsko ke zrušení opatření.
 • Vyvolali jsme v Bruselu diskusi k přechodu na nové smart tachografy, který nemusí být tak snadný, jak si politici představují. Vznesli jsme požadavek na náhradu nákladů na případnou povinnou výměnu dnešních tachografů za nové.
 • Uplatnili jsme stížnost u Evropské komise proti úplnému zákazu jízdy po rakouské A12 s některými druhy zboží. Alespoň standard EURO VI zůstal povolený. Stejnou stížnost jsme podali na tzv. Blockabfertigung, zákazy jízdy ve vybrané další dny.
 • Seznamujeme české dopravce s možnostmi, které přináší používání elektronického listu CMR. U některých zákazníků může dopravci tato technologie přinést zajímavé výhody.
 • Odborníci z Fakulty dopravní ČVUT Praha zpracovávají pro dopravce nákladové indexy v kamionové dopravě. Indexy se používají pro vyjednávání o cenách se zákazníky nebo slouží k automatické valorizaci cen.
 • Ve spolupráci se sdruženími z Polska, Maďarska a Slovenska jsme vyvolali silný tlak na Rusko po zákazu přestupu bělorusko-ruských hranic pro řidiče z jiných států. Zákaz byl odvolán.
 • Zřídili jsme neformální pracovní skupinu pro dopravce jezdící do ruskojazyčných států a horkou linku.
 • Prosadili jsme dodržování dohody s Běloruskem, že v průběhu tranzitu může být řidič ve stejné věci kontrolován maximálně jednou.
 • Vyžadujeme po celní správě a policii, aby vymáhaly po třetizemních dopravcích dodržování pravidel, zejména zda mají přepravní povolení. Celní správa zprovoznila systém zaznamenávání čísel povolení schválenými odesílateli. To je cesta, jak povolení efektivně kontrolovat i mimo cílené silniční kontroly.

Autobusová doprava

 • Aktivní sekce MAD se podílela na formulaci Metodiky ke stanovení výše kompenzace pro autobusovou dopravu v závazku veřejné služby.
 • Podali jsme první připomínky k připravované změně Přepravního řádu.
 • Zajistili jsme vyjádření MPSV, že čekání mezi spoji není součástí směny.
 • V červnu jsme v Brně organizovali velmi úspěšnou konferenci Budoucnost autobusové dopravy v ČR s diskuzí o kompenzacích zvýšených nákladů na mzdy řidičů, nebo třeba o zakládání vnitřních dopravců.
 • Podporovali jsme dopravce z jižní Moravy v jednáních o poskytnutí dostatečné kompenzace mezd řidičů Jihomoravským krajem. Vyžádali jsme posudek ministerstva pro místní rozvoj k možnému až 50% navýšení odměny za zakázku.
 • Připomínkovali jsme nastavení systému slev pro mládež a seniory ve veřejné dopravě osob.
 • Lobujeme při jednáních o Silničním balíčku za stanovení jiných podmínek pro řidiče autobusů, zejména u nařízení 561/2006. Snažíme se je též vyjmout z účinnosti směrnice o vysílání pracovníků.

Vnitrostátní nákladní doprava

 • Vypracovali jsme vzor žádosti o výjimku ze zákazu tranzitu v Říčanech u Prahy pro dopravce se sídlem v blízkosti oblasti zákazu, jejichž trasy vedou zákazem.
 • Vyvíjíme tlak na naše obce, aby využívaly systém Eucaris a postihovaly ne pouze české řidiče, ale i ty zahraniční.
 • Připravili jsme nákladní list pro vnitrostátní dopravu, články a sérii školení k zavedení pravidel dle Úmluvy CMR ve vnitrostátní dopravě od 1. ledna 2019.
 • Odvrátili jsme v poslanecké sněmovně návrh na snížení celkové povolené hmotnosti na 40 t.
 • Na náš požadavek byla instalována rampa na odstraňování sněhu a ledu na Rozvadově. Podle toho, jak se osvědčí, budou instalovány další.
 • Podpořili jsme dopravce, kteří obdrželi značně zpožděné pokuty za přetížení od MÚ Kolín, při jejich odvoláních proti těmto sankcím. Dosáhli tak v mnoha případech obnovení řízení nebo zastavení řízení a vrácení pokuty. Zjistilo se, že vysokorychlostní váha nebyla v předepsaném technickém stavu.
 • Odmítli jsme označení řidičů kamionů za původce kolapsu na dálnici D1 v polovině prosince. Vyvíjíme tlak na ministra dopravy a ŘSD, aby změnili provádění zimní údržby a významně zvýšili kvalitu na úroveň známou z okolních zemí.
 • Odvrátili jsme zrychlené projednání návrhu na plošný zákaz předjíždění pro nákladní vozidla na dálnicích. Lobujeme za úplné odmítnutí tohoto zákazu.
 • Analyzujeme možnosti zrušení letního zákazu jízdy nákladních vozidel v pátek a v sobotu, nebo umožnění dojezdů řidičů domů.
 • Nabízíme členům Sdružení některá školení zdarma v rámci projektu V60 pro profesní organizace.
 • Nabídli a zrealizovali jsme GDPR Convoy projekt, který umožnil dopravcům, aby se řádně vyrovnali s novými požadavky na ochranu osobních údajů ve firmách.
 • Podíleli jsme se na třech projektech na podporu kombinované dopravy – dotacích na výstavbu a rozšiřování překladišť, dotacích na pořízení návěsů a na vzdělávacím programu pro pracovníky z dopravních firem.
 • Organizovali jsme konferenci o inovacích Kamiony bez řidičů, doprava bez dopravců?
 • Po celý rok fungovala pracovní skupina k státnímu odbornému dozoru. Jejím výstupem jsou jasné požadavky na orgány státní správy a samosprávy na zkvalitnění SOD, zejména se zaměřením na zahraniční dopravce a řidiče.
 • Zorganizovali jsme podání druhé skupiny žádostí o odškodnění v kauze Trucks cartel.  
 • Odvrátili jsme ve sněmovně znovuzavedení poplatku 6 000 Kč za vážení vozidel podle zákona 13/1997 Sb.
 • Zajistili jsme zveřejnění oficiální metodiky pro kontroly povinností dle nařízení 561/2006 na webových stránkách CDV Brno. Kromě ní je zde i metodika ke kontrolám dle dohody ADR.
 • Nabylo účinnosti zrušení přestupku přetížení náprav vozidel při přepravách sypkých hmot, o něž jsme usilovali.
 • S novelizací zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se nám podařilo prosadit do zákona povinnost odesílatele sdělit dopravci hmotnost i u kontejneru či nástavby.

2017

Podařilo se nám upozornit na situaci kolem minimální mzdy v některých zemích. Sledujeme vývoj v legislativě, týkající se Silničního balíčku (aktuální pozice Sdružení).

Nejsou nám lhostejné pokuty, které dostávají čeští dopravci ze zahraničí. V této souvislosti jsme připravili anketu pro naše členy, kerá situaci monitoruje.

Sledujeme a upozorňujeme na legislativní úpravy v některých zemích, které upravují podmínky odpočinku řidičů (zákaz trávení běžného týdenního odpočinku v kabině řidiče).

Truck Cartel: Pomáháme dopravním firmám uplatnit svůj nárok na navrácení části pořizovací ceny nákladních vozidel s hmotností nad 6 t, která byla zakoupena nebo pronajata v letech 1997 až 2011.

Připomínkujeme novely zákonů. Např. 304/ 2017 Sb. zákona 111/ 1994 Sb. o silniční dopravě, která nabyla účinnost 4. 10. 2017. (Více v TM 10/ 2017)

 

2016

Senát schválil novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích a 28. ledna ji podepsal i prezident Zeman. Účinnost bude přibližně od konce února či začátkem března podle termínu zveřejnění ve Sbírce. Z návrhů ČESMADu se tak podařilo prosadit odpovědnost odesílatele za připravený náklad. Nově bude odesílatel povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu

 

2015

Zrušení tří bodů pro řidiče v případě překročení povolených hmotností
Zrušení poplatku 6000,- Kč za vážení
Snížení sazby pokuty o 2000,- Kč za překročení povolené hmotnosti do 500 kg
Celní správa začala systematicky kontrolovat přepravní povolení u netuzemských dopravců
Ve spolupráci se Svazem dopravy vyřešeno čekání mezi spoji u linek do 50 km formou dodatku ke kolektivní smlouvě
Společně v rámci IRU zrušen denní poplatek 1000€ za vjezd autobusu do Říma
Prosadili jsme možnost státem placené rekvalifikace a získání C a PPZŘ nejen uchazečům o práci, ale i zájemci o práci řidiče

 

2014

MD ČR na naši žádost potvrdilo možnost, že řidiči, kteří dočasně mají zadržený řidičský průkaz, mohou absolvovat pravidelné školení profesní způsobilosti. Nejsou tak trestáni dvakrát, nemusí na náhradní školení 35 hodin z důvodů nesplnění roční lhůty školení.

MD ČR vydalo pokyn, podle kterého v případě obnovených pneumatik není rozhodující výrobce kostry, ale za shodné se považují pneumatiky se stejným protektorem.

ČESMAD nechal vypracovat a vydal Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD BOHEMIA, které slouží jako pomůcka dopravcům a nástroj k uzavírání přepravních smluv, resp. k zabránění uzavírání pro dopravce nevýhodných smluv. VPP ČB jsou k dispozici i v anglickém a německém znění.

Schvalování směrnice o hmotnostech a rozměrech vozidel ve výboru Evropského parlamentu TRAN. Úspěchem je, že TRAN nedoporučuje zakázat EMS a že souhlasí se zvýšením hmotností dvounápravových autobusů na 19,5 tuny.

 

2013

Zachování slev v přepravě osob.

Zrušení hrozby zákazu řízení řidičů při přestupcích proti dobám řízení a odpočinku a možnost platby blokově na silnici.

Odstranění nesystémového a v praxi nevyužívaného oprávnění Inspekce práce k provádění kontrol podle zákona o silniční dopravě.

Zavedení kontrol povolení netuzemských dopravců celní správou při celním odbavování.

Jednáním s MD ČR se podařilo udržet mýtné sazby i na rok 2014.

Zajištění dostatku ruských třetizemních povolení.

S účinností od 1.7. 2013 úprava obchodního zákoníku, kterou se zavádí maximální lhůty splatnosti a sankční úrok.

Prodloužení možnosti používání povolení CEMT pro vozidla EURO III i v roce 2014.

Uznávání schválených nádrží i jiných, než namontoval výrobce za účelem osvobození v SRN od spotřební daně.

Zprovoznění internetové stránky, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na nekorektní kontroly kdekoliv v Evropě.

 

2012

Ponechávání již neplatné karty řidiče při výdeji nové karty.

Vedení evidence pravidelných školení řidičů na obcích.

Možnost vedení zjednodušeného záznamu o dobách řízení a odpočinku u linek do 50 km.

Zrušení povinnosti auditu účetní uzávěrky při prokazování finanční způsobilosti.

Portál IWP pro on-line řešení některých nedoplatků mýtného.

Zrušená povinnost vedení záznamu o provozu vozidla (autobusu).

Možnost výběru kaucí od zahraničních řidičů v mýtném systému.

Navýšení povolení do Uzbekistánu o 100%.

 

2011

Zavedení spoluodpovědnosti odesílatele za hmotnost nákladu a možnost vyvinění se řidiče.

Odstranění trestných bodů za méně závažné přestupky proti dobám řízení a odpočinku. Zjednodušení přihlašování se řidičů na pravidelná profesní školení.

Jednotná sazba mýta pro autobusy bez ohledu na počet náprav.

Zjednodušení přihlašování se řidičů na pravidelná profesní školení.

Realizace podpory 300 mil. korun pro české dopravce.

Zrušení povinného EEG a neurologického vyšetření.

ČR na náš popud přistoupila k dodatkovému protokolu Úmluvy CMR .

 

2010

Dohoda s ministrem dopravy o dotačním programu a dalších opatřeních ve prospěch silniční dopravy

Podařilo se prosadit zrušení navrhovaného zákazu předjíždění v dopoledních a odpoledních hodinách.

Po mnoha letech byl schválený zákon o veřejných službách v přepravě cestujících č. 194/2010Sb. a nutné prováděcí předpisy

 

2009

Rok 2009 byl pro autodopravce ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA „Rokem smíření"

Na rok 2009 připravilo Sdružení ČESMAD BOHEMIA projekt Rok smíření, jehož cílem bylo působením na členy Sdružení, jejich řidiče a celou motoristickou veřejnost omezit negativní jevy doprovázející pohyb kamionů po silnicích a dosáhnout zvýšení vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Projekt měl přispět ke zvýšení tolerance veřejnosti vůči profesionálním řidičům a vyslat pozitivní signál občanům a politické reprezentaci, že dopravci jsou schopni jít do vlastních řad a aktivně napomoci bezpečnosti silničního provozu

Projekt měl čtyři hlavní součásti:
1) Každý měsíc vydat pro řidiče jednu bezpečnostní prioritu upozorňující na konkrétní frekventovaný prohřešek a postup jak je eliminovat.
2) Zprovoznění Call centra, kam budou moci řidiči oznamovat incidenty z provozu, a získat tak relevantní představu, kde jsou třecí plochy.
3) Účastí na veletrhu dětských mimoškolních aktivit Bambiriáda přiblížit dětem svět těžké nákladní dopravy a její bezpečnostní rizika.
4) Uspořádání Road show - návštěva tří měst nejvíce zasažených tranzitní dopravou a s jejich občany společný podpis petice žádající urychlené dobudování infrastruktury.

Partnery projektu se stal: BESIP, Policie ČR, Truck magazín, Radiožurnál, Zelená vlna, Autoklub ČR, Renault Trucks.

Tisková konference
21. ledna 2009 proběhla zahajovací tisková konference, symbolicky na mosteckém cvičném polygonu, kde si přítomní novináři i zástupci Policie ČR vyzkoušeli pod vedením školitelů bezpečné jízdy na kluzných plochách ovládání nákladních automobilů v krizových situacích.

Priority pro 9 021 proškolených řidičů
Na základě konzultací s PhDr. Kamilem Pavlíčkem z Policejní akademie, členy Expertní skupiny pro bezpečnost silničního provozu ČESMADu BOHEMIA a zástupci BESIPu bylo vydáno 12 priorit v jednotné úpravě na křídovém papíře formátu A5, s perforací umožňující zařazení do souboru učebních materiálů „Řidičova knihovna".
Byly distribuovány mezi členskou základnu jako příloha Transport magazínu a rozdávány přímo řidičům zaměstnanci Sdružení na pravidelných školeních řidičů. Školicí středisko v roce 2009 tak předalo priority 9 021 proškolených řidičů. Priority byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách naší kampaně Jedeme-v-tom-spolu a na stránkách BESIP.

Leden: Ani jeden kamion bez zimní výbavy
Únor: Ani jedna kalamita vinou kamionu
Březen: Ani jedno zdlouhavé předjíždění
Duben: Ani jednou náhlé vybočení
Květen: Ani jedno podcenění bezpečné vzdálenosti
Červen: Ani jedno ohrožené dítě
Červenec: Ani jeden ohrožený cyklista
Srpen: Ani jeden špatně zajištěný náklad
Září: Ani jeden mikrospánek za volantem
Říjen: Ani jedno zbytečně usmrcené zvíře
Listopad: Ani jeden ohrožený cestující
Prosinec: Ani jeden problém se zažíváním při řízení vozidla


Call centrum
V rámci kampaně Rok smíření provozoval ČESMAD BOHEMIA také telefonní linku, kam se řidiči obraceli v případě, že zaznamenali jízdu nákladních vozidel mimo rámec bezpečnostních pravidel. Linka byla propagována sloganem Vytočil tě kamion, vytoč 790 299 100. Jejím cílem bylo získávání informací, jaké přestupky nejvíce vadí dopravní veřejnosti, aby se mezi bezpečnostními prioritami neobjevovala témata vymyšlená od stolu, ale reflektovala skutečně bolavá místa v soužití velkých a malých vozidel.

Bambiriáda
Úspěšnou akcí Roku smíření byla účast na veletrhu mimoškolních dětských aktivit Bambiriáda 2009. Sdružení připravilo Desatero zásad pro zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu se silniční nákladní dopravou, nazvané „Aby se velcí bezpečně míjeli s malými". Aby i v tomto případě bylo dodržena Komenského zásada škola hrou, připlul na Střelecký ostrov v Praze na Vltavě červený tahač Renault. Zde se několik set dětí mnohdy i s rodiče s velkým zájmem seznamovali s prací i pracovištěm řidiče i desaterem bezpečnostních zásad. Akce se dočkala značného mediálního zájmu díky reportážím o převozu kamionu po Vltavě. Samotnými dětmi i jejich rodiči pak byla hodnocena veskrze kladně bez jediného negativního ohlasu. Její dopad byl nejen dopravně bezpečnostní, ale přispěl i k pozitivnímu vnímání řidičské profese.

Road Show
V druhé polovině října proběhla veřejná shromáždění v obcích postižených tranzitní kamionovou dopravou, ČESMAD BOHEMIA společně s místními občany podpořil výzvu politikům k urychlenému řešení aktuální zoufalé dopravní situace. Akce byla veřejností přijata velmi pozitivně, kladnou odezvu zaznamenala rovněž v regionálních médiích.
Pod petice žádající urychlené řešení nevyhovující dopravní situace, kterou ČESMAD BOHEMIA předal petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, Ministerstvu dopravy, na sekretariáty politických stran a hnutí Děti Země, připojilo během dvouhodinového mítinku podpis 148 občanů Vysokého Mýta, 317 z Plané nad Lužnicí a 315 občanů Lovosic. Peticemi se zabývaly obě komory Parlamentu ČR.
Projekt Rok smíření tedy nezůstal pouze na papíře, ale prokazatelně oslovil více než deset tisíc řidičů. Rovněž velmi si ceníme červnového setkání s dětmi a podzimního mítinku s občany měst postižených tranzitní dopravou, které velmi přispěly k vzájemnému pochopení.

 

A co na to statistiky nehodovosti...?

Rovněž statistika nehodovosti za rok 2009 potvrzuje trend klesající nehodovosti těžkých nákladních vozidel i zmírnění následků těchto nehod. Řidiči nákladních automobilů nad 12 tun zavinili 3 022 nehod, což jsou pouhá 4,0 % z celkového počtu.

Graf2

 

Řidiči vozidel nad 12 tun zavinili smrt 30 osob, tj. 3,6 % ze všech tragických nehod (pokles o 4 osoby oproti roku 2008).

Graf01

 

 

 

 

 

 

Rovněž v hodnocení závažnosti nehod vyjádřené počtem usmrcených osob na 1000 nehod se řidiči nákladních vozidel dostali v loňském roce na nejnižší příčku.

Motocykl 38
Chodci 25
Jízdní kolo 20
Traktor 18
Autobus 14
Malý motocykl 13
Osobní automobil 13
Nákladní automobil 11

 

Věříme, že za čísly dokumentujícími snížení nehodovosti nákladních vozidel v roce 2009 nestojí pouze hospodářská krize, ale z části naše snaha o zlepšení poměrů na českých silnicích.

 

Úspěchem bylo prosazení rozumné úpravy pro výpočet vázacích prostředků při uchycení nákladu.

Podařilo se i přesvědčováním českých europoslanců odložit schválení návrhu Evropské komise na změnu směrnice 1999/62 o poplatcích pro těžká nákladní vozidla za užívání infrastruktury , který předpokládal zavedení plateb za hluk, dopravní zácpy a škody na životním prostředí. Výsledkem lobbingu je stav, kdy tím, že nedošlo zatím k dohodě mezi Evropským parlamentem a ani v Radě ministrů není na navrhované změny jednotný názor, o návrzích se bude dále jednat a tím se i odkládá zavedení dalších poplatků podle tzv. internalizace externích nákladů .

Od 23.3.2009 se na samostatně výdělečně činné řidiče vztahují pravidla podle směrnice č. 2002/15 EU, resp. na české OSVČ podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Sdružení jednak prosadilo ve spolupráci s dalšími svazy EU, že případné kontroly mohou být prováděné jen ve státě registrace dopravce, jednak v ČR zatím nepodporuje (brzdí) příslušnou změnu zákoníku práce a nařízení vlády 589/2006.

 

2008

Výrazným úspěchem roku 2008 byla sleva na silniční dani, která platí jednou pro vždy a nemusí se znovu vyjednávat.
V květnu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pozměňovací návrhy zákona o dani silniční, které inicioval ČESMAD BOHEMIA. Snížení sazby je o 48 % pro vozidla do třech let stáří, o 40 % mezi 4 a 6 lety a o 25% pro vozidla ve stáří 7 - 9 let. Sazby byly platné již pro zdaňovací období 2008, takže dopravci měli poskytovanou slevu plynule bez přerušení.

Od 1.5. mohly státy EU, které měly odpovídající podklad, požádat Evropskou komisi o prodloužení zákazu kabotáže pro české dopravce ještě o jeden rok. Sdružení prosadilo, aby konečné oficiální stanovisko bylo zveřejněné do 20.5., aby dopravci znali podmínky co nejdříve.

Po jednání mezi IRU a federací evropských odborů v dopravě ETF se podařilo dohodnout podmínky, za kterých by se umožnilo využívat až dvanáctidenní týden u řidičů mezinárodní osobní nepravidelné dopravy.

Na popud Sdružení se zákonem č. 130/2008 podařilo zrušit ustanovení zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které činilo problémy při změně formy podnikání nebo při odchodu nositele odborné způsobilosti. Požadavek, že odborně způsobilou k provozování mezinárodní silniční dopravy je osoba, která má kromě odborné způsobilosti i tři roky praxe v provozování vnitrostátní silniční dopravy a že podmínku praxe v provozování silniční dopravy prokazuje žadatel předložením koncesní listiny, která byla vydána před třemi lety od podání žádosti k provozování tohoto druhu dopravy, od. 1.7. 2008 neplatí. Odpadla i podmínka, že řidič v mezinárodní nákladní dopravě musí být minimálně 21 let stár.

Při opakovaných jednáních se podařilo podstatně zmírnit původně extrémně přísný návrh nařízení, kterým se chystá EU dopravcům nařizovat zajištění práv cestujících v autobusové dopravě. O nařízení se ale dále jedná.

Dokončili jsme návrh dohody OSN o mezinárodní linkové osobní dopravě autokary a autobusy a o řízení při vydávání povolení a ostatních dokladů. Vypracovaný text byl předložený pracovní skupině Evropské hospodářské komise OSN k projednání a schválení. Dohoda po vstupu v platnost sjednotí podmínky pro provozování tohoto druhu osobní dopravy se třetími státy.

Prakticky celý rok 2008 Sdružení všemi možnými způsoby brzdilo projednávání zavedení celoročního zákazu jízd.

Podařilo se prosadit novelizaci vyhlášky 341/2002 Sb. a povinný tachograf je jen ve vozidle, které skutečně při kontrole překračuje hranici 3,5 tuny podle údajů v technickém průkaze a řidič musí dodržovat nařízení 561/2006 nebo AETR. Odpadly tak potíže, kdy podle minulého znění byla povinná montáž i v případě, že vozidlo bylo pod 3,5 tuny, ale bylo vybavené závěsným zřízením

 

2007

Sdružení spolupracovalo s ministerstvem dopravy na úpravách vyhlášky MDS 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, novela obsahuje přijatelné nebo i potřebné změny, např. výraz

Související videa

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se