Green Compact 2050

Připojte se k nám k úplné dekarbonizaci komerční silniční dopravy

I.    Úvod

Udržitelný rozvoj závisí na účinných službách silniční dopravy. Sítě mobility přivádějí lidi na místa, kam potřebují, a dodavatelské řetězce dodávají základní zboží těm, kteří je potřebují. I když všechny druhy dopravy mají svoji roli, bez silniční dopravy nemůže fungovat ani ta nejzákladnější síť.

Silniční doprava je dobrým příkladem, když svým úsilím snížila toxické emise až o 98%. Naším zbývajícím úkolem je efektivně snížit emise CO2 v komerční dopravě do roku 2050 na čistou nulu při zachování ekonomické prosperity a sociální integrace, které jsou základem silniční dopravy.

Aby byla uspokojena rostoucí potřeba mobility a logistických služeb u stále rostoucí světové populace, se očekává, že do roku 2050 bude po celém světě v provozu až 100 milionů užitkových vozidel. Je proto třeba přijmout naléhavá opatření ke zmírnění vlivu silniční dopravy na produkci CO2.

Green compact je plánem pro uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Inspiruje a řídí závazky a spolupráci v otázkách udržitelnosti v soukromém i veřejném sektoru a ve všech oblastech, které mají vliv a jsou ovlivňovány komerční silniční dopravou na místní, národní, regionální a globální úrovni.

Green compact mohou tvůrci politik a zúčastněné strany přizpůsobit tak, aby maximalizovali jeho vliv na dekarbonizaci v každém regionu světa, nesmí však vést k jakékoli diskriminaci služeb mezinárodní silniční dopravy.

Green compact umožní odvětví silniční dopravy stát se hlavní hnací silou dekarbonizace pro zachování ekologických pracovních míst a udržitelnosti. Kdyby byl Green compact implementován v plném rozsahu, mohlo by být odvětví silniční dopravy dekarbonizováno dlouho před rokem 2050.

Úspěšná implementace Green compactu závisí na vládní podpoře a pobídkách, aby provozovatelé silniční dopravy a všechna související odvětví dosáhli plně uvedeného dekarbonizačního potenciálu. Této historické výzvy lze dosáhnout pouze pomocí široké spolupráce na cestě k dosažení našeho společného cíle:

Zajistěme, aby komerční silniční doprava byla do roku 2050 plně uhlíkově neutrální.

Green compact je soubor klíčových principů založených na vizi IRU pro dekarbonizaci, včetně požadovaných opatření vlád k implementaci těchto pěti dekarbonizačních pilířů:

 1. Široká implementace nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv
 2. Efektivnější logistika s Eco-trucky – prodlouženými vozidly
 3. Zvýšené využívání hromadné osobní dopravy autobusy a autokary
 4. Efektivnější a nejnovější technologie vozidel
 5. Zlepšení řidičských dovedností prostřednictvím školení a vzdělávání 

II. CESTOVNÍ MAPA UHLÍKOVÉ NEUTRALITY DO ROKU 2050

Paliva s nízkým a nulovým obsahem uhlíku sníží emise CO2 až o 1 miliardu tun ročně

Všechna paliva mají různé kvality, energetický obsah a hustotu, což má přímý dopad na autonomii vozidla a na úkoly, které mohou určitá vozidla plnit. Cena energie je po celém světě velmi nestálá a různorodá a dostupná infrastruktura je variabilní. To znamená, že všechny alternativy, včetně biopaliv, e-paliv, elektřiny, CNG, LNG a vodíku, jsou v různých regionech potřebné z různých důvodů. Alternativní paliva jsou nejúčinnějším pilířem dekarbonizace silniční dopravy s potenciálem snížit emise CO2 do roku 2050 o 40 %.

Jak se tam dostat:

2030 - nahrazení nejméně 300 miliard litrů nafty palivem s nízkým a nulovým obsahem uhlíku (úspora CO2 až 320 milionů tun).
Předpoklad vychází z: 20% odhadované celkové spotřeby motorové nafty nahrazeno palivem s nulovým a nízkým obsahem uhlíku.

2040 - nahrazení nejméně 450 miliard litrů nafty palivem s nízkým a nulovým obsahem uhlíku (úspora CO2 až 670 milionů tun).
Předpoklad vychází z: 30% odhadované celkové spotřeby motorové nafty nahrazeno palivem s nulovým a nízkým obsahem uhlíku.

2050 - nahrazení nejméně 600 miliard litrů nafty palivem s nízkým a nulovým obsahem uhlíku (úspora CO2 nejméně 1 miliarda tun).
Předpoklad vychází z: 40% odhadované celkové spotřeby motorové nafty nahrazeno palivem s nulovým a nízkým obsahem uhlíku. 

 

Akce k dosažení tohoto cíle:

 • Správná kombinace pobídek vlád spojená s investicemi dopravců zrychlí rozvoj trhů s nízkými a případně čistými nulovými uhlíkovými alternativami, pokud jsou ekonomicky a prakticky životaschopné.
 • CO2 musí být správně započítán. Měření emisí pouze na koncovce výfuku (tank-to-wheel) naruší objektivitu politických opatření ke snížení CO2 v komerční silniční dopravě. K vyhodnocení skutečného vlivu paliv na emise CO2 je třeba použít komplexnější přístup měření od zdroje (well-to-wheel).
 • Je třeba zavést daně zaměřené na emise CO2, které jsou příznivější pro nízkouhlíková paliva, aby paliva pocházející z obnovitelné energie byla ekonomicky životaschopnější.
 • Nejvhodnější nízkouhlíkové palivo a technologie musí být vybráno v regionálním kontextu, s přihlédnutím k regionálním specifikům, včetně přístupu k zelené energii, a potřebám operátorů ohledně ujetých vzdáleností nebo konkrétních případů použití v dopravě.
 • Implementovat globální standardy kvality paliva.

Efektivnější logistika s Eco-trucky sníží emise CO2 až o 700 milionů tun ročně

Společnosti silniční dopravy jsou povinny provozovat svá vozidla a vybavení co nejefektivněji. Velikost a tvar nákladních vozidel a systémy, které optimalizují jejich použití, pomáhají snižovat emise CO2. Jedním z nejjednodušších, osvědčených řešení ke snížení emisí jsou Eco-trucky – prodloužená vozidla a soupravy. Jinými slovy, přepravuje se více za méně.

Eco-trucky, které přepravují více zboží než standardní kombinace vozidel, nabízejí rychlé a proveditelné řešení ke snížení CO2 až o 35 %. Dva Eco-trucky přepraví náklad tří standardních nákladních souprav, což také pomůže vyrovnat předpokládaný nárůst poptávky na trhu do roku 2050, čímž se udrží stejný celkový počet nákladních vozidel na dnešních komunikacích.

Jak se tam dostat:

Vzhledem k tomu, že do roku 2050 může být na komunikacích po celém světě až 80 milionů nákladních vozidel, mohlo by nahrazení pouhých 30 % celosvětového vozového parku zapojeného do regionálních a dálkových operací pomocí Eco-trucků snížit až o 20 % celkové roční emise CO2 z těžkých nákladních vozidel.

2030 - nejméně 6 milionů standardních nákladních vozidel je třeba nahradit Eco-trucky (úspora CO2 až 230 milionů tun)
Předpoklad vychází z: 10% odhadovaného celkového vozového parku konvenčních nákladních vozidel bude nahrazeno Eco-trucky.

2040 - nejméně 14 milionů standardních nákladních vozidel je třeba nahradit Eco-trucky (úspora CO2 až 470 milionů tun)
Předpoklad vychází z: 20% odhadovaného celkového vozového parku konvenčních nákladních vozidel bude nahrazeno Eco-trucky.  

2050 - nejméně 24 milionů standardních nákladních vozidel je třeba nahradit Eco-trucky (úspora CO2 až 700 milionů tun)
Předpoklad vychází z: 30% odhadovaného celkového vozového parku konvenčních nákladních vozidel bude nahrazeno Eco-trucky.

Akce k dosažení tohoto cíle:

 • Povolení a harmonizace používání Eco-trucků pro vnitrostátní a mezinárodní provoz.
 • Snížení poplatků za užívání silničních vozidel u Eco-trucků.
 • Urychlit zavádění Eco-trucků na prioritních koridorech.

Účinnější mobilita s využitím hromadné dopravy sníží emise CO2 až o 700 milionů tun ročně

Odhaduje se, že po celém světě je 1,4 miliardy osobních automobilů, které by podle očekávání měly do roku 2050 růst na 1,7 miliardy automobilů, pokud budou pokračovat současné trendy a zohlední se celosvětová populace téměř 10 miliard lidí. Veřejná osobní doprava je klíčem k zabránění kolapsu mobility a ke snížení emisí CO2 z osobních automobilů. Jelikož osobní automobily představují 75 % všech emisí produkovaných silniční dopravou, měla by být alespoň jedna třetina celosvětového vozového parku osobních automobilů nahrazena autobusy a autokary, aby bylo možné účinně dekarbonizovat globální sítě mobility. K nahrazení 500 milionů automobilů by bylo zapotřebí pouhých 17 milionů autobusů. Přesun lidí z jejich automobilů do hromadných dopravních prostředků, včetně veřejné dopravy, soukromých autokarů, taxi a spolujízd, sníží emise CO2 až o 20 %.

Jak se tam dostat:

2030 - nahrazení nejméně 170 milionů soukromých osobních automobilů 6 miliony autobusů (úspora CO2 až 230 milionů tun)
Předpoklad vychází z: 10% odhadovaného celkového vozového parku osobních automobilů bude nahrazeno autobusy a autokary.

2040 - nahrazení nejméně 340 milionů soukromých osobních automobilů 11 miliony autobusů (úspora CO2 až 470 milionů tun)
Předpoklad vychází z: 20% odhadovaného celkového vozového parku osobních automobilů bude nahrazeno autobusy a autokary.

2050 - výměna nejméně 500 milionů soukromých osobních automobilů za 17 milionů autobusů (úspora CO2 až 700 milionů tun)
Předpoklad vychází z: 30% odhadovaného celkového vozového parku osobních automobilů bude nahrazeno autobusy a autokary.

Akce k dosažení tohoto cíle:

 • Motivovat řešení kolektivní mobility před řešeními soukromé mobility.
 • Implementovat omezení přístupu vozidel do měst (UVAR) upřednostňující autobusy a autokary před soukromými automobily.
 • Snížit daně z autobusových a autokarových jízdenek a zavádění výhodnějších poplatků za užívání silnic oproti soukromým automobilům.

Obnova vozového parku a energeticky účinnější technologie vozidel sníží emise CO2 až o 300 milionů tun ročně

Zlepšení energetické účinnosti vozidel zaváděním a dalším vývojem nových technologií, včetně pneumatik s nízkým valivým odporem, aerodynamiky, rekuperace odpadního tepla nebo lehkých materiálů, významně přispěje k dekarbonizaci silniční dopravy s potenciálem snížení emisí CO2 nejméně o 10 %.

Jedním ze způsobů, jak to urychlit, je zvýšit míru obnovy vozového parku, aby bylo zajištěno co nejrychlejší nasazení nových technologií snižujících emise. Provozovatele dopravy je třeba motivovat k investování do těchto technologií a k rychlejší obnově svých vozových parků. Současný věk globálního vozového parku je 11 let, což omezuje potenciál snižování emisí.

Jak se tam dostat:

2030 - snížit průměrný věk vozového parku na 9 let (úspora CO2 až 100 milionů tun)
Předpoklad vychází z: zkrácení doby používání komerčních vozidel o 2 roky.

2040 - snížit průměrný věk vozového parku na 7 let (úspora CO2 až 200 milionů tun)
Předpoklad vychází z:  zkrácení doby používání komerčních vozidel o 4 roky.

2050 - snížit průměrný věk vozového parku na 5 let (úspora CO2 až 300 milionů tun)
Předpoklad vychází z:  zkrácení doby používání komerčních vozidel o 6 let.

Akce k dosažení tohoto cíle:

 • Urychlit pronikání nejnovějších technologií prostřednictvím pobídkových programů pro obnovu vozového parku.

Efektivní řízení vozidel sníží emise CO2 až o 300 milionů tun ročně

Celosvětově každý den obsluhuje podniky a komunity 65 milionů autobusů a nákladních vozidel. Většina řidičů těchto vozidel, zejména v rozvojových zemích, dosud neabsolvovala žádné školení ekologické jízdy, přestože se jedná o jedno z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších opatření ke snížení spotřeby paliva a tím i emisí CO2. Školením řidičů ke změně chování je možné snížit emise CO2 až o 10%. Odhaduje se, že jen necelá polovina všech zemí poskytuje povinné pravidelné školicí programy k udržení kontaktu s vývojem regulací a technologií.

Jak se tam dostat:

2030 – 50 % všech zemí má právní předpisy stanovující povinné školení řidičů pro ekologickou jízdu (úspora CO2 až 100 milionů tun)

2040 - 70% všech zemí má právní předpisy stanovující povinné školení řidičů pro ekologickou jízdu (úspora CO2 až 200 milionů tun)

2050 - všechny země mají právní předpisy stanovující povinné školení řidičů pro ekologickou jízdu (úspora CO2 až 300 milionů tun)

Akce k dosažení tohoto cíle:

 • Výcvik řidičů pro ekologickou jízdu a sledování souvisejících dovedností by mělo být motivováno a mělo by být stanoveno zákonem.

III.    SPOLEČNÉ AKTIVITY

Signatáři podporují zásady Green compactu při dosahování uhlíkové neutrality komerční silniční dopravy a zavazují se k následujícím aktivitám:

 • Spolupracovat s průmyslem silniční dopravy, aby mohl dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti dekarbonizace a zároveň pokračovat v podpoře udržitelného hospodářského růstu a prosperity po celém světě.
 • Spolupracovat na vývoji podrobných metodik a ukazatelů za účelem sledování pokroku do roku 2030, 2040 a 2050 v souladu s každým z pěti dekarbonizačních pilířů.
 • Určit nejúčinnější prostředky k dosažení úplné dekarbonizace s respektováním regionálních rozdílností a národních podmínek a s respektem k názorům všech příslušných zúčastněných stran.
 • Podílet se na sdílení zpětné vazby, informací a na dalším vývoji při prosazování Green compactu a jeho pěti dekarbonizačních pilířů.

Zdroj: IRU
Poslední aktualizace: 27. 5. 2021

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se