Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou: shromáždění zástupců regionů, revizní komise, předsednictvo, odborné sekce, regionální shromáždění, regonální komise. Funkční období volených orgánů Sdružení jsou 3 roky.

 • Sekretariát Sdružení

  Úkolem sekretariátu Sdružení je zajišťovat administrativně, technicky, organizačně a odborně činnost orgánů Sdružení.

 • Předsednictvo

  Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá Shromáždění.

 • Revizní komise

  Revizní komise je tvořena zástupci regionů. Každý region má jednoho zástupce.

 • Odborné sekce

  Odborné sekce jsou poradními orgány předsednictva rozdělené na oblast nákladní a osobní dopravy.

 • Shromáždění zástupců regionů

  Shromáždění zástupců regionů je nejvyšším orgánem Sdružení. Shromáždění je tvořeno 100 zástupci, kteří jsou voleni na dobu 3 let.

 • Regionální komise

  Regionální komise má 7 členů. Sestává se ze členů Sdružení se sídlem nebo bydlištěm na území regionu. Komisi volí regionální shromáždění. Komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu nadpolovičním počtem hlasů.

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se